Ophavsrettigheder !

Billeder, fotos, grafik, tekst, kort og design mv. på hjemmesiden www.niveaa.dk er omfattet af lovgivning om ophavsret. Dette gælder også alle de fotos, artikler, videofilm, TV-udsendelser, grafik og kort, mv. som jeg har ophavsrettighederne til, men som ikke er offentliggjort her på hjemmesiden.

Billeder, fotos, grafik, tekst,kort og design mv. må ikke kopieres, benyttes, eller offentliggøres af private, firmaer eller andre kommercielle og frivillige organisationer, samt af det offentlige. Medmindre det er udtrykkeligt angivet på/ved hvert enkelt side/tekst/grafik/fotos/kort mv.. Generelt må private printe 1 eksemplar til eget brug, men må ikke vise det offentligt eller offentliggøre det.
Printede kopier til undervisning - kun med min skriftlige tilladelse.


Ls journalistforbundets oplysninger om ophavsret


Tilladelse til at benytte mit ophavretslige beskyttede materiale gives aldrig, heller ikke til kommerciel anvendelse. Brug den lovlige metode - link til denne hjemmeside, http://www.niveaa.dk/.
Dybe links (hyberlink) til undersider på dette websted er tilladt. Dybe links (hyberlink) til fotos og grafik mv. er ikke tilladt.

Alt materiale på Niveaa.dk mv.. er desuden undelagt loven som forbyder digital kopiering af digitalt elektronisk materiale.

Overtrædelse af min ophavsret, som angivet her og i lovgivningen, vil uden forudgående varsel blive politianmeldt efter 81 i ophavsretsloven.

I lighed med andre websteder, vil overtrædelser - herunder manglende forfatter/fotograf-kreditering - medføre et erstatningskrav på mindst kr. 10.000 + moms. - sandsynligvis mere.

Min ophavsrettigheder udløber tidligst i år 2080.


Utrolige ubehageligheder
Jeg har haft så mange ubehagelige oplevelser på det seneste (siden nytår 2010). Der er ingen grænser for hvad jeg har måtte stå model til, når jeg har afsløret folk i at misbruge mine ting. Især har man kastet sig over min artikel om økomomikørsel her på hjemmesiden - som man bare har hugget - eller misbrugt. Jeg vil ikke længere selv kontakte krænkerne af mine ophavsrettigheder. Men lade politi og anklagemyndighed efterforske sagen - med henblik på at rejse straffesag.

Kontakt (e-mail) rettighedshaver : John Stæhr

Opdateret 16.05.2010
Læs venligst ophavsretsloven

Læs let forståeligt om reglerne her.
Heraf fremgår det, at det eneste der er tilladt, er udprintning af t eksemplar til privat brug. Af private.
Bekendtgørelse af lov om ophavsret - uddrag

Beskyttede værker
1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk.2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Beskyttelsens indhold
2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.

Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.

Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når

1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,

2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller

3) værket fremføres offentligt.

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også

1) trådbunden eller trådløs overføring af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilrådighedsstillelse af værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, og

2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers måtte anses som ikke-offentlig.

3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.

Kapitel 7    Retshåndhævelse   Straf  

76. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt 1) overtræder 2 eller 3,

Stk.2. Er en overtrædelse af de i stk.1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. 2, stk.4, nr. 1, 2. led.

Der er mange flere specifikke paragraffer i loven end de her nævnte.

Oplysninger fotografier:
De fleste af dette websteds fotos er optaget i lav opløsning med et HP C200 digitalkamera (1172x872 pixels). Nyere fotos med Nikon D70, digitalt spejlrefleks. Fotos af Prins Joachim dog på 24X36 farve-negativ med et Nikon F2 kamera fra 1966.
Roskilde Ring billederne fra 1965 er optaget i sort/hvid med et Canon RM 24X36 spejlreflex kamera fra 1963. Gunnar NU Hansen og Paul McCartney er optaget med Yashicamat 6X6 to-øjet spejlreflex kamera. Alle sort/hvide billeder med Kodak TRI-X film.